Klachtenreglement

Bij De Toren – Bewind & Budgetbeheer staat de cliënt centraal. De Toren – Bewind & Budgetbeheer vindt het dan ook belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze aangeboden dienstverlening. Om onze dienstverlening te verbeteren vragen wij u om eventuele klachten en verbeterpunten met ons te delen. Wij luisteren graag naar u en gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing.

Artikel 1. Klager
Een klacht over een punt in een dossier kan worden ingediend door een cliënt, een partner in welke hoedanigheid dan ook, bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die het gezag over de rechthebbende uitoefent, voogd, curator, mentor, het Openbaar Ministerie en door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt. Tevens voor het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar rechthebbende woonplaats heeft. Voor klachten in het algemeen kan een ieder het klachtenformulier indienen. 

Artikel 2. Wijze van indienen
Bij De Toren heeft u meerdere mogelijkheden om een klacht in te dienen. De informele route is via een gesprek of telefoon. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan via het klachtenformulier op onze website. U kunt het ingevulde formulier daarna verzenden. Een klacht indienen op een andere wijze dan via het klachtenformulier is tenminste voorzien van de naam en het adres van de indiener, dagtekening, weergave/motivatie van de klacht en een handtekening van de indiener.

Artikel 3. Afhandeling van uw klacht
De bewindvoerder of diens vervanger bevestigt uw klacht uiterlijk binnen tien werkdagen vanaf de datum van verzenden. In de bevestiging vermeldt de bewindvoerder de afhandelingstermijn van de klacht. Alle klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de klager worden gevraagd.

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger, uiterlijk binnen 6 weken.

Artikel 4. Gegronde klacht
Indien uw klacht gegrond wordt verklaard kunt u ervan op aan dat uw klacht meegenomen wordt in de evaluatie van onze werkprocessen. We zullen onze uiterste best doen om maatregelen te nemen zodat herhaling van het betreffende probleem voorkomen kan worden. 

Artikel 5. Ongegronde klacht 
Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard en u van mening bent dat uw klacht weldegelijk gegrond verklaard dient te worden kunt u zich wenden tot de betrokken branchevereniging of de kantonrechter die het bewind heeft ingesteld. U kunt een klacht met betrekking tot het functioneren van uw bewindvoerder zenden aan de Kantonrechter, Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Ter attentie van de afdeling Bewind.